Přehled služeb

Speciálně pedagogické centrum Chomutov poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, rodičům a pedagogům škol a školských zařízení v souladu s vyhláškou č. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Dále naše SPC poskytuje individuální logopedickou a surdopedickou péči.

Speciální pedagog - Psychoped

Zajišťuje u klientů s mentálním postižením následující individuální péči:

 • Smyslová výchova u dětí předškolního věku.Smyslová výchova u dětí předškolního věku.
 • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání.
 • Rozvoj smyslů a estetického vnímání.
 • Rozvoj hrubé a jemné motoriky, sebeobslužných dovedností a sociálních vztahů.
 • Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu.
 • Rozvoj grafomotoriky, dílčích výukových funkcí.
  Péče se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci – komunikace VOKS.
 • Piktogramy, sociální čtení a počty (metodicky).
 • První čtení, čtení hůlkového písma, alternativní formy čtení.

Psycholog

Zajišťuje klientům SPC následující péči:

 

 • Komplexní, kontrolní nebo cílená psychologická diagnostika.Komplexní, kontrolní nebo cílená psychologická diagnostika.
 • Psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině.
 • Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol s mentálním postižením nebo s vadami řeči.
 • Poskytování krizové intervence, poradenství v obzvláště náročných životních situacích.
 • Kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Speciální pedagog – Surdoped

Zajišťuje u klientů následující péči:

 • Metodická pomoc při začlenění sluchově postiženého dítěte
 • Informace o možnostech inkluze
 • Doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
 • Doporučení kompenzačních pomůcek
 • Pomoc při zpracování individuálních plánů, speciálně pedagogických plánů
 • Informace o legislativě
 • Krátkodobé diagnostické pobyty ve speciální škole pro sluchově postižené, pro posouzení vědomostí dítěte
 • Zapůjčení odborné literatury
 • Pomoc ve výběru učebních materiálů, počítačových programů

Sociální pracovnice

Sociální pracovník zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci, zjišťuje důvod objednávky, předává formuláře pro rodiče a školu.

Poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách dostupných v daném regionu.

Věnuje se činnostem administrativním, jako evidence klientů, vedení dokumentace.

Speciální pedagog – Logoped

Zajišťuje u klientů následující péči:

Speciálně pedagogická diagnostika

 • Skupinová a individuální diagnostika
 • Individuální diagnostika jako podklad pro intervenci a stanovení podpůrných opatření

Speciálně pedagogická intervence

 • Poradenská intervence poskytovaná zákonným zástupcům klientům či zletilým klientům
 • Poradenská konzultace
 • Individuální a skupinová práce s dětmi
 • Poradenské konzultace poskytované ped. pracovníkům

Informační a metodická činnost

 • Metodické vedení ped. pracovníků ve školách, zejména výchovných poradců
 • Příprava podkladů pro žáky s upravenými vzděl. programy
 • Poskytování odborných konzultací ped, prac. a lékařům mající v péči klienty SPC
 • Zpracování zpráv pro zákonné zástupce a doporučení pro školu
 • metodická pomoc školám
 • Spolupráce se středisky výchovné péče a dalšími oraganizacemi podílející se na péči