Poradenství pro děti.

Zajistíme žákům a studentům se zdravotním postižením
odbornou péči, která jim pomůže do života.

Aktuální informace:

Naše služby jsou poskytovány jak v SPC v Chomutově, tak v SPC v Kadani. 

 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen „SPC“) při Logopedické základní škole Měcholupy zahájilo svou činnost 1. 9. 2000. SPC je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům se zdravotním postižením, jejich rodičům – zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Standartní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, na základě žádosti žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků, škol nebo školských zařízení.

SPC zajišťuje odbornou péči dětem mimo vlastní školní zařízení (výjezdy, depistáže, docházku na reedukaci, integraci, péči o integrované žáky, odborná vyšetření, konzultace rodičů, odbornou péči o pedagogické pracovníky v oblasti logopedie, psychopedie, surdopedie a psychologie).
Náš pracovní tým se skládá ze tří speciálních pedagogů, jednoho psychologa a jedné sociální pracovnice. Naši pracovníci jsou terénními pracovníky, jejich pracovní doba je tedy flexibilní.
Kdo jsou naši klienti:

  • děti předškolního věku (cca 3 – 6 let)
  • děti a žáci školního věku (6 – 15 let)
  • žáci středních škol

     Poskytované služby

Zřizovatel