Metodické vedení při zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

  • Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka.
  • Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce.
  • Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření.