Psychologické vyšetření

 • Individuální psychologická diagnostika školní zralosti.
 • Individuální psychologická diagnostika dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného vývoje.
 • Individuální psychologická diagnostika dětí předškolního věku, žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, včetně specifických poruch chování.

 

Individuální psychologická diagnostika jako odklad

 • Pro inkluzi žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou péči v rozsahu integrace.
 • Pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy.
 • Individuální psychologická diagnostika žáků středních škol jako podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu.

 

Standartní činnosti SPC společné

 • Kompletní diagnostika
 • Tvorba plánu péče o žáka
 • Přímá práce s žákem (individuální a skupinová)
 • Včasná intervence
 • Konzultace pro zák. zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školské zařízení
 • Sociálně právní poradenství
 • Krizová intervence
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu)
 • Zapůjčování odborné literatury
 • Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků
 • Vytváření podpůrných opatření v mateřských, základních a středních školách
 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků (zajištění komplexní péče)
 • Vedení dokumentace centra
 • Zpracování návrhů IVP
 • Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle IVP
 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol

 

Standartní činnosti SPC speciální

 • Logopedická diagnostika
 • Zpracování anamnézy
 • Zpracování programů logopedické intervence
 • Aplikace logopedických terapeutických postupů
 • Aplikace logopedických stimulačních postupů
 • Aplikace log. edukačních postupů
 • Práce s žáky s potřebou logopedické péče nevyžadující úpravu vzdělávacího programu
 • Řešení výchovných problémů
 • Instruktáže pro zákonné zástupce a ped. pracovníky
 • Vedení logopedických deníků
 • Zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči
 • Tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních listů
 • Logopedická prevence, vedení v MŠ
 • Úprava maturit